Приложение № 1
Отчет за работата на Районен съд   град КАРНОБАТ за 12 месеца на 2011   г.
           
      Висящи в началото на периода Постъпили през годината  В т.ч.: Върнати дела от горна инст.за продълж.   Свършени дела   Прекратени производства Брой заседания Висящи в края на периода  
Видове дела   година Всичко за разглеждане Всичко В срок до 3 месеца Със съдебен акт по същество Всичко Споразум. по чл.382 НПК Споразум. по чл.384 НПК или спог. по 234 ГПК Върнати за доразследване По други причини Обжалвани и протестирани
          Брой %        
а   б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Граждански   дела по общия ред А 2009       0 0   0%   0           0  
2010       0 0   0%   0           0  
2011 59 87 2 146 94 50 53% 78 16   2   14 794 52 32
Производства по чл.310ГПК Б 2009       0 0   0%   0           0  
2010       0 0   0%   0           0  
2011 14 75 0 89 74 71 96% 61 13   9   4 309 15 16
Админстративни дела  по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В 2009       0 0   0%   0           0  
2010       0 0   0%   0           0  
2011 1 1 0 2 2 2 100% 0 2   0   2 5 0 0
Частни  граждански дела Г 2009       0 0   0%   0           0  
2010       0 0   0%   0           0  
2011 3 73 0 76 71 71 100% 66 5   0   5 108 5 1
Дела по чл.410 и чл.417 ГПК Д 2009       0 0   0%   0           0  
2010       0 0   0%   0           0  
2011 9 1476 0 1485 1467 1454 99% 1453 14   0   14 216 18 16
Дела от и срещу търговци Е 2009       0 0   0%   0           0  
2010       0 0   0%   0           0  
2011 8 14 0 22 13 8 62% 8 5   2   3 97 9 5
Други граждански дела Ж 2009       0 0   0%   0           0  
2010       0 0   0%   0           0  
2011 9 19 0 28 27 16 59% 18 9   0   9 102 1 4
Общо граждански  дела З 2009 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 103 1745 2 1848 1748 1672 96% 1684 64 0 13 0 51 1631 100 74
Наказателни общ характер дела И 2009       0 0   0%   0           0  
2010       0 0   0%   0           0  
2011 20 265 0 285 250 227 91% 54 196 143 41 7 5 656 35 20
Наказателни частен характер дела К 2009       0 0   0%   0           0  
2010       0 0   0%   0           0  
2011 1 14 0 15 8 4 50% 3 5 0 1 0 4 75 7 4
Дела по чл.78а НК Л 2009       0 0   0%   0           0  
2010       0 0   0%   0           0  
2011 11 40 0 51 44 42 95% 43 1 0 0 0 1 105 7 3
Частни наказателни дела М 2009       0 0   0%   0           0  
2010       0 0   0%   0           0  
2011 2 114 0 116 107 107 100% 105 2 0 0 0 2 253 9 16
Частни наказателни дела - разпити Н 2009       0 0   0%   0         x 0 x
2010       0 0   0%   0         x 0 x
2011 0 25 0 25 25 25 100% 25 0 0 0 0 0 x 0 x
Админстративно наказателен характер дела О 2009       0 0   0%   0           0  
2010       0 0   0%   0           0  
2011 20 76 0 96 84 61 73% 80 4 0 0 0 4 248 12 29
Общо наказателни дела П 2009 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 54 534 0 588 518 466 90% 310 208 143 42 7 16 1337 70 72
ВСИЧКО ДЕЛА Р 2009 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 157 2279 2 2436 2266 2138 94% 1994 272 143 55 7 67 2968 170 146
Брой съдии  по щат общо С 2009        
2010    
2011       6
Натовареност по щат общо      Т 2009   0,00 0,00
2010   0,00 0,00
2011   33,83 31,47
Брой граждански съдии по щат У 2009        
2010    
2011       3
Натовареност  на гражданските съдии по щат       Ф 2009   0,00 0,00
2010   0,00 0,00
2011   51,33 48,56
Брой наказателни  съдии по щат Х 2009        
2010    
2011       3
Натовареност  на наказателните  съдии по щат       Ц 2009   0,00 0,00 Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.
2010   0,00 0,00
2011       16,33 14,39
Отработени човекомесеци Ч 2009        
2010      
2011     57
Действителна натовареност - ОБЩО Я 2009       0,00 0,00
2010   0,00 0,00
2011       42,74 39,75
Административен ръководител:               
Изготвил: В.КИРЯКОВА Съд.администратор:
Телефон: /подпис и печат/
e-mail: