RS-nak.d
О Т Ч Е Т по наказателните дела на Р А Й О Н Е Н СЪД град КАРНОБАТ за 12 МЕСЕЦА НА 2012
СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛАТА СВЕДЕНИЯ ЗА ЛИЦАТА
НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК шифър на реда останали несв. дела в началото на отчетния период Постъпили дела Дела за разглеждане (к1+к2) Свършени дела От св.дела б.п.по чл. 356 НПК Свършени до 3 месеца обжалвани дела останали несв. дела в края на отчетния период Съдени лица Осъдени лица к.17 = к.19+к.21+к.22+к.23+к.24 брой наказани лица по споразум. - чл.381-384 НПК
общо в т. ч. Общо свършени дела (к7+к8) решени по същество с присъда прекр.и спор. общо в т.ч. оправдани всичко в т.ч. непълнолетни л.от св.до 3 г. лишаване от свобо-да над 3 до 15 г. глоба пробации други наказания
новообра-зувани бързи произв. по чл. 356 НПК всичко в т.ч. свърш.споразум.-чл.381-384 решени прекратени и споразумения общо условно
а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 0200 1 5 5 0 6 6 2 4 4 0 0 4 3 0 6 0 6 1 5 3 1 0 0 0 4
в т.ч. по чл. 159 ал.2,3 и 5 от НК 0201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
трафик на хора - чл.159а-159в 0202 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
средна телесна повреда - чл.129 НК 0204 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2
противозак.лиш. от свобода чл. 142а НК 0205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
блудство - чл. 149 и 150 НК /без чл.149,ал.5 НК/ 0206 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
изнасилване - чл. 152 НК /без чл.152,ал.4 НК/ 0207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
склоняване към проституция - чл. 155 0208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
отвличане на лице от женски пол - чл. 156 0209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 0300 1 2 2 0 3 3 1 2 1 0 0 2 1 0 6 1 4 0 4 4 0 0 0 0 4
в т.ч.п-в интелект.собств.-чл.172а-173 ал.1 НК 0301 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА 0400 0 5 5 0 5 5 1 4 4 0 0 5 1 0 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 4
Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 0500 27 112 110 11 139 126 50 76 75 1 9 99 24 13 202 3 198 10 166 93 6 1 24 1 126
в т.ч. кражба - чл. 194-197 НК /без чл.196а НК/ 0501 25 101 99 11 126 114 42 72 71 1 9 90 20 12 187 2 184 8 158 90 4 0 21 1 120
грабеж - чл. 198 и чл. 200 НК 0505 0 3 3 0 3 3 1 2 2 0 0 3 1 0 5 0 5 2 2 1 1 0 2 0 4
присвояване - чл. 201-208 НК /без чл.203 и чл.206,ал4/ 0506 0 4 4 0 4 4 3 1 1 0 0 3 0 0 4 1 3 0 2 2 0 1 0 0 1
измама - чл. 209-211 НК 0507 2 1 1 0 3 3 3 0 0 0 0 1 3 0 4 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0
документна измама - чл. 212/без чл.212,ал5/, 212а, 212б НК 0511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
застрахователна измама - чл. 213 НК 0512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
изнудв./рекет/ чл. 213а/1,2/, 214/1/ и 214а НК 0514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 0600 0 15 15 1 15 15 1 14 14 0 1 15 0 0 19 0 19 0 10 10 0 0 9 0 18
п-я в отделни стоп.отрасли - чл. 228 до чл. 240 НК 0604 0 14 14 1 14 14 1 13 13 0 1 14 0 0 18 0 18 0 9 9 0 0 9 0 17
п-я п/в индустр. собств.чл. 227 и 227а НК 0606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И ОСИГ.СИСТЕМИ 0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. О-ИИ 0800 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 4 0 4 0 4 2 0 0 0 0 0
в т.ч. незак. премин. на границата чл. 279 НК 0802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прев. през. границата лица и групи чл.280 НК 0803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл.ІХ ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ 1000 3 4 3 2 7 7 2 5 4 0 2 5 3 0 8 0 10 0 6 2 0 0 4 0 7
хулиганство - чл. 325 НК 1005 3 2 1 1 5 5 2 3 3 0 1 3 3 0 6 0 9 0 6 2 0 0 3 0 6
Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1100 2 51 51 26 53 53 5 48 48 1 25 52 4 0 53 0 53 0 28 23 0 1 24 0 48
в транспорта-чл. 343 ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК 1103 0 7 7 7 7 7 0 7 7 0 2 7 1 0 7 0 7 0 1 0 0 0 6 0 7
отнемане на МПС - чл. 346 НК 1106 0 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1
отглежд растения и престъпл. свързани с наркот. в-ва чл. 354, 354а ал.5, 354в ал.1НК 1107 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2
Гл. ХІІ П-Я ПРОТИВ ОТБР.С-Т НА РЕПУБЛ. 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл. ХІІІ ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл. ХІV П-Я ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1300 1399 35 195 192 41 230 216 63 153 150 3 37 183 37 14 303 4 299 11 228 142 7 2 61 1 211
НЧХД 1400 7 5 5 0 12 10 5 5 0 0 0 3 7 2 15 0 4 0 1 0 0 3 0 0 0
чл. 78 а НК 1410 7 37 37 1 44 40 39 1 0 1 0 34 0 4 39 0 39 0 0 0 0 39 0 0 0
ЗБППМН 1430 0 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давност и амнистии - чл.80-84 от НК 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реабилитации чл. 85-88а от НК 1450 1 2 2 0 3 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Принудителни мед.мерки от ЗЗ и чл. 89 от НК 1460 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комулации - чл. 23, 25 и 27 НК 1470 7 59 56 0 66 61 51 10 0 0 0 61 9 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НЧД от досъдебното производство 1480 1 64 64 0 65 65 64 1 0 0 0 63 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Други престъпления 1490 0 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
к5=к1+к2 к6=к7+к8
СПРАВКА ІI
шифър на реда несв. дела в нач.на периода постъпили дела дела за разглеждане Свършени дела ост. несв. дела
общо потвърдени изменени отменени прекратени
а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - ОБЩО 2000 12 177 189 155 78 17 57 3 34
в т.ч. до ЗГ и ЗЛОД 2001 1 40 41 26 5 3 18 0 15
по ЗА, ЗДДС и ДОПК 2002 2 8 10 10 7 0 3 0 0
по ЗД по пътищата 2003 5 38 43 36 18 10 7 1 7
по ЗУТ 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за стандартизация 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за митниците 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за конкуренцията 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за опазване на селскостоп.имущество и ЗОЗЗ 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за опазване на околната среда /ЗОВВПЗ/ 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за авторското право 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за мерките срещу изпиране на пари 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ 2013 0 3 3 3 2 0 1 0 0
по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
По УБДХ 2015 0 14 14 14 13 1 0 0 0
По Закона за защита срещу дискриминацията 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СПРАВКА ІII
Шифър Брой
а б в
Брой насрочвания на дела – ОХ + ЧХ 3100 320
В т.ч. от общ характер 3110 299
Брой отлагания на дела ОХ + ЧХ 3200 98
В т.ч. от общ характер 3210 84
Изпратени дела за доразсл.от съдия-докладчик 3300 2
Изпр.за доразсл.в открито заседание 3320 0
От влезли в сила решени,брой дела, изпратени за доразследване 3350 0
Комулации 3600 5
СПРАВКА ІV
Шифър Брой
а б в
От несвършените дела /кол.15/ с изтекъл срок от първото образуване на делото Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.
А/ до 3 месеца 4100 2
Б/ от три до шест месеца 4200 0
В/ от 6 месеца до 1 година 4300 0
Г/ над една година 4400 2 Съставил: В. Кирякова Съд. администратор:
От решените дела /кол. 7/ с ненаписани мотиви към присъдата с изтекъл 15-дневен срок 4500 16 Телефон: 0559/25915
Административен ръководител:
СПРАВКА V Дата:21.01.2013
Шифър Брой
а б в
Издадени свидетелства за съдимост 3000 3417
Издадени справки за съдимост 3100 4243
СПРАВКА VI
СВЪРШЕНИ ДЕЛА Брой
Гл.ХІV НПК Бързи производства 30
Гл.XXV НПК Незабавни производства 11
Гл.XXVI НПК Свършени производства по искане на обвиняемия 0
Гл.XXVII НПК Съкратени производства 36